Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden – Detachering en Consultancy (“AV”) als gesteld hierin zijn van toepassing tussen u (de “Klant”) en Redmore Holding B.V. of een Dochtermaatschappij (in deze AV individueel genoemd “Redmore”). De Klant en Redmore zullen tezamen gedefinieerd zijn als de “Partijen” of individueel “Partij”.

 

1  Algemeen & Definities

1.1.       Redmore zal werkzaamheden op het gebied van Detachering en/of Consultancy (“Diensten”) verrichten voor de Klant, die de Diensten zal afnemen en betalen, onder de voorwaarden en bepalingen als gesteld in de AV en het Contract.

1.2.       De termen die in deze AV met een hoofdletter zijn geschreven hebben, in enkelvoud en in meervoud, de betekenis zoals hieronder aangegeven:

 

Algemene Bepalingen”

Het deel van deze AV dat betrekking heeft op ieder type overeenkomst, met betrekking tot dienstverlening door Redmore op het gebied van Consultancy en/of Detachering, waar deze AV op van toepassing zijn;

Bijzondere Bepalingen”

Het deel van deze AV dat betrekking heeft op een specifiek (onderdeel van) een overeenkomst waar deze AV op van toepassing zijn;

“Consultancy”

Het geven van professioneel advies of uitvoeren van andere diensten voor specifieke projecten of problemen, gerelateerd aan de specifieke kennis of specialisatie van een Consultant;

“Consultant“

Een natuurlijk persoon die de Diensten zal verrichten, zijnde een werknemer van Redmore, een door Redmore ingehuurde zelfstandige, of een door Redmore ingehuurde werknemer van een derde partij;

“Contract“

De overeenkomst tussen Redmore en de Klant met betrekking tot het leveren van Diensten door Redmore, bestaande uit alle toepasselijke afspraken, zoals de Opdrachtbevestiging en de AV;

“Detachering”

Activiteiten uitgevoerd door medewerkers van of ingehuurde natuurlijke personen door Redmore, in opdracht van en onder leiding en toezicht van de Klant;

“Deta-vast”

Vorm van Detachering waarbij op voorhand schriftelijk de intentie is vastgelegd, dat de Consultant na een, vooraf overeengekomen termijn, met de Klant een arbeidsverhouding aangaat;

“Dochtermaatschappij”

Enige vennootschap waar Redmore Holding B.V. direct of indirect meer dan 50% van de aandelen van bezit en/of de zeggenschap over heeft;

“Fee“

De vergoeding betaalbaar door de Klant aan Redmore voor de verrichting van de Diensten als nader gedetailleerd in de Opdracht;

“Fixed Fee”

Een vaste prijs voor de Diensten gebaseerd op een te behalen resultaat;

“Klant”

De Partij die de Diensten van Redmore zal afnemen en zich hiermee verbindt tot betaling, onder de voorwaarden en bepalingen zoals gesteld in de AV en het Contract;

“Kwalificaties“

De eigenschappen waarover een Consultant moet beschikken volgens afspraak met de Klant, welke zullen worden beschreven of gespecificeerd in de Opdrachtbevestiging, bijvoorbeeld op het gebied van (i) kennis, ervaring en vaardigheden, (ii) persoonlijkheid en sociale vaardigheden en (iii) compliance vereisten;

“Opdracht“

De Diensten, Fee, tijdsduur van de Diensten en andere operationele elementen tot het verrichten van Diensten;

“Opdrachtbevestiging”

De schriftelijke omschrijving en vastlegging van de Opdracht;

“RFC”

Een verzoek tot aanpassing van, dan wel aanvulling op de Diensten.

 

2 Toepasselijkheid van het Contract

2.1.        De AV zijn van toepassing op alle Contracten, Opdrachten, aanbiedingen, iedere communicatie daaromtrent, de uitvoering en levering van Diensten en alle andere rechtsverhoudingen tussen Redmore en de Klant, voortkomend uit of in verband met het voorgaande.

2.2.        In het geval van strijdigheid tussen de Algemene Bepalingen van deze AV en de Bijzondere Bepalingen, prevaleren de Bijzondere Bepalingen.

2.3.        Redmore verwerpt uitdrukkelijk en expliciet de toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de Klant, dan wel een derde op een Contract (als gedefinieerd in artikel 1.2.) of de onderhandeling daarvan. Enige algemene voorwaarden in de Klant’s order of opdrachtbevestiging, factuur of ander document of correspondentie verstrekt aan Redmore zijn niet van toepassing en hebben geen effect op het Contract of de onderhandeling daarvan.

2.4.        Afwijkingen van en aanvullingen op deze AV gelden slechts indien Redmore deze schriftelijk heeft bevestigd.

 

3 Totstandkoming van het Contract

3.1.        De informatie zoals weergegeven in offertes die door Redmore of haar medewerkers zijn uitgebracht, is slechts indicatief en geenszins bindend. Prijzen en overige voorwaarden die zijn weergegeven zijn slechts bedoeld als vrijblijvende uitnodiging om in onderhandeling te treden en zijn geen aanbod in de juridische zin, tenzij deze door daartoe bevoegde personen ondertekend zijn, of het bindend karakter anderszins is aangegeven. Tenzij anders aangegeven, hebben bindende offertes die door Redmore zijn uitgebracht een geldigheidsduur van 30 (dertig) kalenderdagen.

3.2.        Bij aanvaarding van een bindend aanbod verbindt Redmore zich om de Diensten te leveren als beschreven in de betreffende Opdracht en conform de condities van deze AV. De Klant verbindt zich hiermede tot betaling van de overeengekomen Fee. De Opdracht zal in beginsel door Partijen in een Opdrachtbevestiging worden vastgelegd door daartoe bevoegde personen.

 

4 Duur

4.1.        De Opdracht wordt aangegaan voor de tijd die uit de aard van de Opdracht voortvloeit en/of in de Opdrachtbevestiging is vastgelegd.

4.3.        Indien binnen de looptijd van de Opdracht, voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden, een termijn of einddatum is overeengekomen, is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn, of einddatum, is altijd een schriftelijke ingebrekestelling vereist alvorens verzuim intreedt.

4.2.        Een Opdracht voor bepaalde tijd wordt aangegaan voor;

a. een vooraf vastgestelde periode, met een vooraf vastgestelde begin- en einddatum of;

b. een vooraf bepaald einddoel of -resultaat, waarbij het behalen van het voorgenoemde einddoel of –resultaat de Opdracht doet eindigen of;

c. een nader bepaalbare periode die in ieder geval de uiterste einddatum niet overschrijdt.

 

5 Beëindiging van de Opdracht

5.1.        De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege en kan, behoudens nadere bepalingen in deze AV en het Contract niet tussentijds worden opgezegd.

5.2.        De Opdracht voor onbepaalde tijd kan door ieder der Partijen schriftelijk worden beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één maand.

5.3.        Iedere Partij heeft in ieder geval het recht om de Opdracht met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat een Partij recht heeft op schadevergoeding indien;

a. de andere Partij in staat van faillissement verkeert;

b. de andere Partij voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of wordt verleend;

c. (de onderneming van) de andere Partij wordt geliquideerd;

d. de andere Partij haar verplichtingen uit het Contract tenminste 30 (dertig) dagen niet nakomt vanwege overmacht;

e. zich een situatie voordoet welke nader gespecificeerd kan worden in de Opdracht.

5.4        Redmore behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) beëindiging aanspraak op betaling door de Klant van de Fee voor het door Redmore reeds uitgevoerde deel van de Opdracht.

 

6 Fee en betaling

6.1.        Tenzij Partijen hebben afgesproken samen te werken op basis van een Fixed Fee, is de Fee gebaseerd op (i) het uurtarief van de betreffende Consultant(s); en (ii) het in de Opdrachtbevestiging overeengekomen aantal uren, vermeerderd met eventueel overwerk.

6.2.        De overeengekomen Fee is exclusief BTW of andere belastingen.

6.3.        Tenzij anders afgesproken, zijn de reis, verblijf- en andere onkosten van de Consultant niet inbegrepen in de Fee en moeten deze afzonderlijk door de Klant aan Redmore worden vergoed.

6.4        De Fee zal gedurende de looptijd van een Opdracht niet worden verlaagd. Redmore heeft het recht om opnieuw in onderhandeling te treden over de Fee, (i) indien de Klant aangeeft de Opdracht te willen verlengen of (ii) in geval van een promotie van de Consultant binnen de organisatie van Redmore gedurende de looptijd van een Opdracht. Het is Redmore voorts toegestaan om de Fee eenmaal per jaar aan te passen met een percentage van minimaal het CBS indexcijfer CAO lonen zakelijke dienstverlening per maand inclusief bijzondere beloningen, Totaal CAO sectoren.

6.5.        Behoudens situaties van overmacht, zoals nader omschreven in artikel 10 van deze AV, ligt de situatie dat er geen werkzaamheden uit kunnen worden gevoerd, evenals de afwezigheid van uit te voeren werkzaamheden in de risicosfeer van de Klant. De Klant behoudt in een dergelijke situatie de verplichting tot betaling van de afgesproken Fee en is niet bevoegd om de overeenkomst op te schorten. Daarbij is het niet van belang of gedurende deze periode een aanwezigheidsplicht op de Consultant rust.

6.6.        De Klant is te allen tijde gehouden om de facturen die door Redmore zijn ingediend binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst te betalen. Indien de factuur niet binnen deze periode is voldaan, is de Klant vanaf de dag volgend op de uiterste betaaldatum zonder voorafgaande ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. Bij verzuim van de Klant is Redmore gerechtigd om de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen alsmede gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die zijn gemaakt om tot inning van de Fee over te gaan.

6.7.        De juistheid van een, door Redmore ingediende, factuur staat vast indien de Klant niet binnen de betaaltermijn beargumenteerd bezwaar heeft gemaakt tegen de juistheid van de factuur.

6.8.        Ingeval van een geschil omtrent de juistheid en de volledigheid van een factuur, is de administratie van Redmore leidend, behoudens door de Klant te leveren tegenbewijs. Dit is een bewijsafspraak.

6.9.        De Klant is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

 

7 Nakoming en aansprakelijkheid

7.1.        De Diensten worden door Redmore, dan wel de door haar beschikbaar gestelde Consultant, uitgevoerd in opdracht van en voor rekening en risico van de Klant. Redmore en haar Consultant zijn nimmer aansprakelijk voor (het niet behalen van) interne resultaatafspraken die bij een Klant gelden.

7.2.        Redmore’s aansprakelijkheid voor een incorrect of onvolledige uitvoering van werkzaamheden of het niet of onvolledig opleveren van resultaten is beperkt tot het repareren, herstellen, afmaken, opleveren of corrigeren van de werkzaamheden of resultaten.

7.3.        Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 2, is elke aansprakelijkheid van Redmore gemaximeerd op EUR 1.000.000 (een miljoen euro) per kalenderjaar, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Redmore in elk geval per gebeurtenis is beperkt tot (i) het bedrag dat Redmore in de 12 (twaalf) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van Redmore is gebaseerd, aan de klant heeft gefactureerd (exclusief BTW); of, indien lager, (ii) EUR 500.000 (vijfhonderdduizend euro). In het kader van dit artikel wordt een samenhangende reeks van gebeurtenissen beschouwd als één en dezelfde gebeurtenis.

7.4.        Redmore is nooit aansprakelijk voor omzetverlies of gederfde winst, verlies van contracten of gederfde goodwill, reputatieschade, gemiste besparingen of bedrijfsschade, (bijkomende) kosten of voor enige andere vorm van indirecte schade of gevolgschade of zuivere vermogensschade.

7.5.       Enige uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid geldt nimmer voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van een Partij of zijn leidinggevende ondergeschikten.

7.6.       Alle aanspraken en vorderingen van de Klant op Redmore vervallen 12 (twaalf) maanden na de dag waarop de Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die vorderingsrechten, en uiterlijk 12 (twaalf) maanden na het einde van de Opdracht.

 

8 Goed opdrachtgeverschap

8.1.       De Klant voert het Contract uit met de zorg van een goed opdrachtgever jegens zowel Redmore als de Consultant.

De Klant is verplicht om Redmore tijdig alle gevraagde en relevante informatie te verstrekken. Redmore mag erop vertrouwen dat de informatie die de Klant aan Redmore aanlevert, juist en volledig is.

8.2.       De Klant begrijpt dat als de Klant niet aan deze verplichtingen voldoet, dit gevolgen heeft voor de uitvoering van het Contract door Redmore.

8.3.       Indien de werkzaamheden plaatsvinden bij de Klant, garandeert de Klant dat;

a. de omgeving c.q. werkplek (in de ruimste zin van het woord) bij de Klant, waar de werkzaamheden uitgevoerd worden en alle hulpmiddelen die redelijkerwijs nodig zijn en door de Klant ter beschikking zijn gesteld, ten minste voldoen aan de veiligheidseisen voortvloeiende uit artikel 7:658 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek en aan de eisen voortvloeiende uit de toepasselijke wet- en regelgeving omtrent arbeidsomstandigheden;

b. alle hulpmiddelen die redelijkerwijs nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren, zoals IT-middelen en een eventuele toegangspas kosteloos aan de Consultant ter beschikking worden gesteld.

 

9 Geheimhouding

9.1.        Iedere Partij zal geheimhouding betrachten met betrekking tot informatie van de andere Partij waarvan zij direct of indirect (schriftelijk en/of mondeling) kennis heeft genomen in het kader van het Contract, en waarvan zij redelijkerwijs weet of hoort te weten dat dit vertrouwelijke informatie betreft. De door een Partij ontvangen informatie mag door haar niet anders gebruikt worden dan voor het doel waarvoor die informatie is verstrekt.

9.2.       Beide Partijen zien er op toe dat deze vertrouwelijke informatie op geen enkele wijze aan derden openbaar wordt gemaakt, tenzij, en alsdan voor zover, het verstrekken van deze informatie aan een derde noodzakelijk is voor het doel van de Opdracht of hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

9.3.       Redmore staat er voor in dat de Consultant gebonden is aan een geheimhoudingsverplichting die gelijkwaardig is aan de geheimhoudingsverplichting zoals hierboven neergelegd in artikel 1 en

9.4.       Redmore behoudt zich het recht voor om de, door de levering van de Diensten toegenomen, kennis en vaardigheden voor andere doeleinden te gebruiken, met inachtneming van de bepalingen van dit artikel 9.

9.5.       De geheimhoudingsverplichting geldt zowel gedurende de looptijd van het Contract als tot 2 (twee) jaar na beëindiging hiervan.

 

10 Overmacht

10.1.       Partijen worden (tijdelijk) niet gehouden aan het nakomen van de verplichtingen voortvloeiende uit het Contract indien dit (tijdelijk) onmogelijk wordt gemaakt, of de nakoming, gezien de daarmee gepaarde inspanningen en/of kosten, redelijkerwijs niet meer verwacht kan worden, als gevolg van overmacht. Ter verduidelijking; indien en voor zover Redmore of de Consultant door overmacht niet in staat is om de Diensten te leveren, is de Klant ook niet gehouden om de Fee te betalen. De Klant blijft wel gehouden tot betaling van de door Redmore reeds verrichte Diensten.

10.2.       Onder overmacht wordt verstaan een situatie waarin één der Partijen niet kan voldoen aan één of meerdere verplichtingen uit het Contract als gevolg van een gebeurtenis die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid buiten haar invloedssfeer ligt. In ieder geval gelden de volgende omstandigheden voor Redmore als een geval van overmacht: wanprestaties van derden waarvan Redmore afhankelijk is, staking en ziekteverzuim van personeel.

10.3.       In het geval van opzegging wegens overmacht, zoals geregeld in artikel 5.3.d van deze AV, zijn de Partijen elkaar over en weer geen schadevergoeding verschuldigd.

 

11 Data en Persoonsgegevens

11.1.       Partijen verklaren dat zij bij de uitvoering van het Contract handelen met in achtneming van alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) in het bijzonder. Partijen zijn beide aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden. De Klant vrijwaart Redmore voor schade die Redmore lijdt wegens het niet naleven van voornoemde wet- en regelgeving.

11.2.       De Klant zal geen persoonsgegevens enerzijds verzoeken van Redmore en anderzijds versturen aan Redmore, die niet benodigd zijn voor de Diensten.

11.3.       Indien de Diensten een verwerking van persoonsgegevens inhouden, waarbij Redmore namens of ten behoeve van de Klant -als ‘(sub-)verwerker’- de persoonsgegevens verwerkt, zullen Partijen een (sub-)verwerkersovereenkomst aangaan in lijn met de AVG.

 

12 Audits

12.1.       De Klant is gerechtigd onder voorwaarde van vooraankondiging, waarbij de Klant Redmore een redelijke termijn biedt, een audit op de naleving van het Contract en de toepasselijke wet- en regelgeving uit te (laten) voeren bij Redmore. De Klant krijgt daarbij toegang tot die documenten en locaties die redelijkerwijs nodig zijn voor de betreffende audit. Audits vinden maximaal eenmaal per kalenderjaar plaats, tijdens de, voor Redmore geldende, normale kantooruren.

12.2.       De te maken kosten voor de uitvoering van de audit komen voor rekening van de Klant.

12.3.       Als uit de audit volgt dat Redmore is tekortgeschoten in de nakoming van het Contract, dan betekent dit niet dat Redmore in verzuim is. Partijen zullen met elkaar in overleg treden over de uitkomst van de audit en over herstel van een eventuele tekortkoming.

12.4.       Indien Redmore reeds in bezit is van een certificaat, verklaring, auditverslag of ander document waarmee aangetoond kan worden dat zij voldoet aan haar verplichtingen waar de Klant voornemens is een audit op uit te (doen) voeren, zal zij hiervan op eerste verzoek van Klant een kopie verstrekken om aan te tonen dat zij aan de bedoelde verplichtingen voldoet.

 

13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1.        Op ieder Contract tussen Redmore en haar Klanten is het Nederlands recht exclusief van toepassing.

13.2.        In het geval van geschillen staat het – indien het middels voorafgaand overleg niet lukt tot overeenstemming te komen – ieder der Partijen vrij om zich tot de bevoegde rechter te wenden. De rechtbank Midden-Nederland Locatie Utrecht is exclusief bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.

 

14 Slotbepaling

14.1.        Indien een of meer bepalingen van deze AV nietig, vernietigbaar of niet afdwingbaar zijn, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze AV, Opdrachtbevestiging of andere overeenkomst die toeziet op de uitvoering van Redmore en haar Klant. De bepaling die niet rechtsgeldig is of rechtens niet afdwingbaar is, zal worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de Partijen.

14.2.        Redmore heeft het recht om deze AV te wijzigen, waarmee de nieuwe versie (ook) van toepassing is op een lopend Contract. Indien Redmore gebruik wenst te maken van dit recht zal zij Klant zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen van de voorgenomen wijzigingen. De Klant wordt geacht iedere wijziging van de AV te hebben geaccepteerd, indien zij binnen 1 (één) maand na kennisgeving door Redmore haar bezwaren niet schriftelijk aan Redmore kenbaar heeft gemaakt.

Bijzondere Bepalingen

Detachering

15 De Consultant

15.1.        Redmore zal zorg dragen dat de Consultant voldoet en in ieder geval gedurende looptijd van de Opdracht blijft voldoen aan de Kwalificaties.

15.2.        Redmore beoogt dat de Consultant binnen 4 (vier) weken na indiensttreding bij Redmore of in ieder geval binnen 2 (twee) weken na aanvang van de Diensten, een ‘pre employment screening’ heeft doorlopen.

15.3.        De Consultant voert de Opdracht uit onder leiding en toezicht van de Klant. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het verschaffen van juiste instructies en eventuele controle op de juiste uitvoering van de werkzaamheden.

15.4.        De inzet en werkzaamheden van de Consultant zijn beperkt tot hetgeen vooraf of na aanvang van de Opdracht in goed overleg tussen Redmore en de Klant is afgesproken. Het doorlenen van de Consultant aan een derde partij of inzet in het buitenland is slechts mogelijk indien Redmore hier schriftelijk en uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend.

15.5.        Indien de Consultant een zelfstandige betreft, zal Redmore zorg dragen voor een zorgvuldige inhuur geborgd door een gedegen inhuurovereenkomst, waarbij de zelfstandige wordt beoordeeld op economische zelfstandigheid en ondernemerschap.

 

16 Uitvoering van het Contract voor Detachering

16.1.        Zonder afbreuk te doen aan het bepaalde in artikel 3, geldt dat voor Detachering de aard en inhoud van de Opdracht worden bepaald en omschreven door de Klant.

16.2.       Tenzij vooraf uitdrukkelijk een voldoende specifiek te behalen resultaat is bepaald en schriftelijk overeengekomen, levert Redmore een inspanningsverplichting en garandeert zij geen resultaat.

16.3.       Redmore is nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt naar aanleiding van een foutieve instructie of een gemis aan of niet zorgvuldige uitvoering van leiding of toezicht.

16.4.       De Klant is aansprakelijk voor, en zal Redmore vrijwaren tegen, alle schade en kosten die de Consultant lijdt in het kader van de uitoefeningen van zijn werkzaamheden, indien en voor zover de Klant en/of Redmore hier aansprakelijk voor (zouden) zijn op grond van de wet, met in het bijzonder, doch niet beperkt tot, de bepalingen omtrent arbeidsomstandigheden en de werkgeversaansprakelijkheid zoals vastgelegd in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (waaronder in ieder geval artikel 7:611 en artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek). Tevens is de Klant gehouden tot vergoeding van schade die een Consultant lijdt bij beschadiging of tenietgaan van een aan hem toebehorende zaak die in het kader van de Opdracht is gebruikt.

16.5.        Partijen beogen de volgende elementen voor zover relevant in een Opdrachtbevestiging te omschrijven:

a. de Diensten;

b. de periode  (startdatum en einddatum) en hoeveelheid uren van de werkzaamheden;

c. de locatie waar de werkzaamheden normaliter wordt verricht;

d. de naam van de door Redmore in te zetten Consultant;

e. de te betalen Fee;

f. mogelijke optie tot verlenging.

 

17 Niet-overname Consultant

17.1.       Het is de Klant en de aan haar gelieerde vennootschappen tijdens de Opdracht – daaronder mede begrepen de tijd tussen het moment van totstandkoming van de Opdracht en de aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden – niet toegestaan om met een Consultant een arbeidsovereenkomst aan te gaan of om een Consultant op grond van een andersoortige overeenkomst (anders dan de Opdracht) werkzaamheden te laten verrichten. De Klant is bij overtreding van dit artikel 1 van deze AV een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan Redmore van EUR 50.000,- (vijftigduizend euro) per overtreding, te vermeerderen met EUR 5.000,- (vijfduizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze boetebepaling laat de mogelijkheid van Redmore tot het vorderen van een schadevergoeding onverlet.

17.2.       Het is de Klant en de aan haar gelieerde vennootschappen slechts onder voorwaarde van betaling van een vergoeding (zoals hierna omschreven in dit artikel 2) aan Redmore toegestaan binnen 18 (achttien) maanden na afloop van de Opdracht, met een Consultant een arbeidsovereenkomst aan te gaan of deze op basis van een andersoortige overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten. De omvang van deze vergoeding bedraagt ten minste het hogere bedrag van 30% van de totale Fee die – met betrekking tot de volledige duur van de Opdracht – door de Klant verschuldigd is ten aanzien van de betrokken Consultant of 30% van het laatste vaste jaarsalaris van de betrokken Consultant. De Klant is BTW verschuldigd over deze vergoeding. Deze vergoeding wordt tussen Redmore en de Klant geacht een redelijke vergoeding te zijn als bedoeld in artikel 9a lid 2 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs . Indien de Klant een Consultant wenst te benaderen, zal zij dit voorafgaand kenbaar maken bij Redmore.

17.3.       Indien tussen Partijen Deta-vast is afgesproken is het de Klant, in afwijking van hetgeen hierboven is genoemd, toegestaan om de Consultant na een Opdracht of reeks van Opdrachten gelegen binnen een, nader overeen te komen, periode kosteloos in dienst te nemen.

 

18 Vervanging

18.1.        In de volgende situaties zal Redmore zorgen voor vervanging van een Consultant:

a. Indien de Klant gemotiveerd aangeeft de Diensten van een specifieke Consultant niet langer te verlangen treedt zij hierover in overleg met Redmore. Indien na dit overleg door beide Partijen wordt besloten de Consultant van de Opdracht te halen zal Redmore voor de Opdracht binnen 10 (tien) werkdagen een vervanger beschikbaar stellen. Deze vervanger zal ten minste voldoen aan dezelfde Kwalificaties als de te vervangen medewerker, of in ieder geval over de Kwalificaties beschikken die vooraf waren afgesproken. Het afgesproken tarief blijft hierbij gehandhaafd.

b. Indien een Consultant naar verwachting voor langere tijd niet ingezet kan worden wegens ziekte, persoonlijke situaties of andere omstandigheden anders dan normaal verlof zal Redmore op eigen initiatief een vervanger voorstellen.

c. Indien Redmore, om haar moverende redenen, een Consultant wenst te vervangen, zal Redmore op eigen initiatief een vervanger voorstellen. De Klant zal de vervanger niet op onredelijke gronden weigeren.

 

19 Uren en registratie

19.1.         De Klant draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de controle en interne registratie van gewerkte uren door de Consultant.

19.2.         Facturatie vindt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, plaats op basis van urenstaten die door de Consultant zijn ingevuld en door de Klant schriftelijk zijn geaccordeerd. De verantwoordelijkheid voor de correctheid van de, door de Consultant aangeboden urenstaat, ligt vanaf het moment van accorderen bij de Klant.

19.3.         Indien de Klant van de Consultant vergt dat er op een dag meer uren arbeid worden verricht dan afgesproken in de Opdrachtbevestiging, of buiten de afgesproken uren en dagen, mag Redmore hiervoor een overwerktoeslag bovenop de afgesproken Fee in rekening brengen die gelijk is aan de overwerktoeslag die uitbetaald wordt aan het eigen personeel van de Klant. Deze toeslag zal in ieder geval niet lager zijn dan 25% over de eerste 2 (twee) overuren na een 8-urige werkdag en 50% vanaf het derde uur na een volledige 8-urige werkdag of tijdens weekenden en feestdagen.

19.4.         Niet-gewerkte uren ten gevolge van ziekteverzuim, nationaal erkende feestdagen en/of verlof van de Consultant komen voor rekening van Redmore en zullen niet aan de Klant worden doorbelast. Daarnaast is de Klant gerechtigd om bij aanvang van de Opdracht of tijdig maximaal 2 (twee) dagen per jaar aan te wijzen, waarop van de Consultant geen Diensten worden verlangd. Ook deze tijd zal door Redmore niet aan de Klant worden doorbelast.

19.5.         Kosten voor, door de Klant vereiste, dienstreizen of ander werk-werkverkeer zijn niet inbegrepen in de Fee. Ook de tijd die een Consultant besteedt aan dergelijke reizen komt voor rekening van de Klant.

 

20 Intellectuele eigendom

20.1.         De intellectuele eigendomsrechten van de door Redmore in het kader van de Opdracht voor Detachering geproduceerde gegevens, resultaten, instructies, rapporten, documenten en de daarin vervatte informatie berusten bij Klant. Voor zover mogelijk en vereist zal Redmore alle rechten van intellectuele eigendom die voortkomen uit de Opdracht overdragen aan de Klant.

 

Consultancy

21 Uitvoering van de Opdracht voor Consultancy

21.1.        Voor Consultancy zullen Partijen gezamenlijk de werkzaamheden bepalen.

21.2.        Redmore is gerechtigd om, na overleg met de Klant, een Consultant te vervangen, waarbij de continuïteit van de werkzaamheden zoveel mogelijk wordt geborgd en Redmore ervoor zorgt dat de vervanger voldoet aan de Kwalificaties zoals neergelegd in de Opdrachtbevestiging.

21.3.        Partijen beogen de volgende elementen voor zover relevant in een Opdrachtbevestiging te omschrijven:

a. de Diensten;

b. de periode  (startdatum en einddatum);

c. het te behalen resultaat, dan wel de te behalen resultaten;

d. de te betalen Fee.

 

22 Niet-overname Consultant

22.1.        Het is de Klant en de aan haar gelieerde vennootschappen tijdens en na afloop van de Opdracht, zonder voorafgaande toestemming van Redmore, niet toegestaan om met de Consultant een arbeidsovereenkomst aan te gaan of om de Consultant op grond van een andersoortige overeenkomst (anders dan de Opdracht) werkzaamheden te laten verrichten.

22.2.        De Klant is bij overtreding van artikel 1 van deze AV een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan Redmore van EUR 50.000,- (vijftigduizend euro) per overtreding, te vermeerderen met EUR 5.000,- (vijfduizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Dit laat onverlet het recht van Redmore om van de Klant een volledige schadevergoeding op grond van de wet te vorderen.

 

23 Intellectuele eigendom

23.1.        Alle rechten van intellectuele eigendom op door Redmore zelfstandig ontwikkelde, dan wel in het kader van de Opdracht voor Consultancy ontwikkelde software, apparatuur of andere materialen zoals analyses, tools, (reken)modellen, ontwerpen, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan (“Redmore IE”), berusten uitsluitend bij Redmore, diens licentiegevers en/of diens leveranciers. De Klant verkrijgt uitsluitend het non-exclusieve recht tot gebruik van Redmore IE als overeengekomen in een Opdrachtbevestiging of noodzakelijk in het kader van de Opdracht. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Redmore mag Redmore IE op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd, overgedragen, aan derden ter inzage of in sub-licentie worden gegeven en/of in strijd met enig ander intellectueel recht worden aangewend.

23.2.        Indien de Klant in overtreding is van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, is de Klant aan Redmore een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR 50.000,- (vijftigduizend euro) per overtreding en EUR 5000,- (vijfduizend euro) per dag dat de overtreding voortduurt. Dit laat onverlet het recht van Redmore om van de Klant een volledige schadevergoeding op grond van de wet te vorderen.

 

24 Eigendomsvoorbehoud

24.1.        Alle door Redmore geleverde zaken daaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Redmore totdat de Klant alle verplichtingen uit de Opdracht is nagekomen.

24.2.        De Klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren.

24.3.        Indien derden beslag leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht om Redmore daar onverwijld van op de hoogte te stellen.

24.4.         Voor het geval dat Redmore haar in dit artikel aangeduide, eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Redmore of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Redmore zich bevinden en die zaken mee (terug) te nemen.

 

25 Acceptatie van de resultaten

25.1.        In beginsel rusten op Redmore in de uitvoering van de Opdracht enkel inspanningsverplichtingen. Indien in een Opdrachtbevestiging een duidelijk op te leveren resultaat is gespecificeerd, zal Redmore dit resultaat opleveren in de vorm en op de wijze als gespecificeerd in de Opdrachtbevestiging. Indien de Klant niet binnen 1 (één) maand na oplevering van het resultaat anders stelt, wordt verondersteld dat het resultaat correct is opgeleverd.

25.2.        In geen geval is Redmore aansprakelijk indien de Klant, dan wel een door de Klant ingeschakelde derde, wijzigingen aanbrengt aan de resultaten.

 

26 Fixed Fee

26.1.        Indien Partijen een Fixed Fee overeenkomen, is deze Fixed Fee gebaseerd op een aantal veronderstellingen als gesteld door Redmore in haar offerte, project initiatie document of andere correspondentie voorafgaand aan de dienstverlening, waaronder, maar niet limitatief, de veronderstelling dat bepaalde benodigde gegevens en andere input van de Klant tijdig en volledig worden aangeleverd.

26.2.        Partijen erkennen dat deze veronderstellingen de basis vormen van de Fixed Fee. Redmore is gerechtigd de Fixed Fee aan te passen indien de veronderstellingen niet conform de realiteit blijken te zijn. Alsdan zal Redmore de Klant een schriftelijk voorstel van een verandering van de Fixed Fee sturen met de onderbouwing van de toepasselijke veronderstelling.

26.3.        Tenzij Partijen uitdrukkelijk anders afspreken in het kader van een RFC, zijn wijzigingen die zijn doorgevoerd op basis van een RFC niet inbegrepen in de Fixed Fee. De vergoeding hiervoor zal separaat worden overeengekomen en in rekening gebracht.